FORMULARZ KONTAKTOWY
Quisque tincidunt ornare sapien, at commodo ante tristique non. Integer id tellus nisl. Donec eget nunc eget odio malesuada egestas.
SEND
Login form
Sorry, User can NOT register!

Polityka prywatności RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest AFNIERUCHOMOŚCI Agnieszka Figiel, z siedzibą w Lublinie, 20-570, ul.Szmaragdowa 46 lok 53

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, mogą  się Państwo kontaktować z administratorem pisemnie na adres wskazany powyżej lub na adres agnieszka@afnieruchomosci.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  RODO  z dnia 27 kwietnia 2016 roku , informuję Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzam Państwa dane osobowe, oraz o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe uzyskane przy zawarciu i realizacji umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (w zakresie umowy sprzedaż, kupno, zamiana, wynajem, najem) wykorzystujemy w celach:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy – przez czas do zawarcia umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO;
 • zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO);
 • skontaktowania się z Panią/Panem  (numer kontaktowy, adresu e-mail – przez czas do kiedy nie wycofa Pani/Pan zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 a) RODO- Pani/Pana zgoda);
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  – przez okres trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO);
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych np. przechowywanie dokumentów księgowych, faktur, kierowania i udzielania odpowiedzi na otrzymaną od Pani/Pana korespondencję dotyczącą zawartej umowy(art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać te dane.

Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania  umowy pośrednictwa.

Państwa dane mogą zostać przekazane:

 • podmiotom przetwarzającym w imieniu administratora dane osobowe – np. podmioty obsługujące systemu informatyczne administratora, świadczące usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, – podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy, podmioty świadczące usługi doręczania korespondencji i przesyłek,
 • podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. sądy organy państwowe).

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu oraz nie trafią do państwa trzeciego lub żadnej organizacji międzynarodowej.

Posiadają  Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; – gdy osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, gdy osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; – gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • w zakresie, w jakim Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:  – osoba które dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;  -przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  – administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dotyczą.
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Prawo wniesienie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.