FORMULARZ KONTAKTOWY
Quisque tincidunt ornare sapien, at commodo ante tristique non. Integer id tellus nisl. Donec eget nunc eget odio malesuada egestas.
SEND
Login form
Sorry, User can NOT register!

Polityka prywatności RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest AFNIERUCHOMOŚCI Agnieszka Figiel, z siedzibą w Lublinie, 20-570, ul.Szmaragdowa 46 lok 53, NIP 7122084467

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, mogą  się Państwo kontaktować z administratorem pisemnie na adres wskazany powyżej lub na adres agnieszka@afnieruchomosci.pl lub telefonicznie pod nr tel 608466399

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  RODO  z dnia 27 kwietnia 2016 roku , informuję Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzam Państwa dane osobowe, oraz o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

Dane zebrane przetwarzane są nadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ). Przetwarzanie na podstawie zgody obejmować będzie czynności, które nie są niezbędne do wykonania umowy, ale ułatwią jej wykonanie.

Dane osobowe zbierane są w celu wykonania umowy związanej z zakupem/zbyciem/wynajmem/najmem nieruchomości,. Podanie zbieranych danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

Dane zebrane w drodze zawarcia umowy pośrednictwa przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ). Dane są niezbędne do wykonania prawnego obowiązku ciążącego na pośredniku w obrocie nieruchomościami wynikającego ze stosowania ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W szczególności dane przetwarzane są w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych.

Zebrane dane ujawnione mogą zostać podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu pośrednika. Będą to w szczególności podmioty współpracujące z pośrednikiem w wykonywaniu umowy pośrednictwa.

Zebrane dane ujawnione mogą zostać potencjalnym kontrahentom zainteresowanym oferowaną przez Pana/Panią nieruchomością albo potencjalnym kontrahentom oferującym nieruchomość, którą Pan/Pani będzie zainteresowana. Zebrane dane mogą być ujawnione organom władzy publicznej.

Dane przetwarzane będą nie krócej, niż przez czas trwania umowy oraz do chwili wykonania umowy przez obie strony lub stwierdzenia, że z tytułu umowy nie przysługują administratorowi żadne roszczenia. Dane mogą być przetwarzane przez czas dłuższy, jeżeli będzie to konieczne do wykonania ciążących na administratorze obowiązków wynikających z norm powszechnie obowiązującego prawa ( w tym norm prawa podatkowego i rachunkowego ).

W szczególności dane przetwarzane będą przez czas określony normami ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W chwili udzielenia niniejszej informacji kończy się on z upływem 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończone zostaną stosunki gospodarcze z administratorem.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem: ulica Stawki 2, 

00-193 Warszawa